Hoofdlijnenakkoord nieuwe kabinet: fiscale maatregelen in de loon- en inkomstenbelasting

Onlangs presenteerde het nieuwe kabinet het Hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots. Dat akkoord bevat ook fiscale maatregelen. Wat moet u weten? Hoe concreet zijn al deze plannen?

Hoop, lef en trots

Op woensdag 15 mei 2024 presenteerde het nieuwe kabinet, dat wordt gevormd door de PVV, NSC, VVD en BBB, het Hoofdlijnenakkoord. Het akkoord heet Hoop, lef en trots. Naast andere maatregelen, zoals op het vlak van migratie, bevat het akkoord ook fiscale maatregelen. Wij noemen er enkele binnen de loonheffing en inkomstenbelasting die voor u als werkgever c.q. ondernemer of voor uw werknemer van belang kunnen zijn om te weten:

  1. Werken moet meer lonen. Daarom komt er een koopkrachtverbetering en lastenverlichting voor werkende middeninkomens per 2025 door bijv. invoering van een extra belastingschijf in de inkomstenbelasting.
  2. De MKB-winstvrijstelling wordt niet verlaagd van 12,7 naar 12,03% met ingang van 2025, zoals eerder was aangekondigd.
  3. Met ingang van 2025 wordt het hoge box 2-tarief weer gesteld op 31%. De verhoging naar 33% wordt dus weer teruggedraaid.
  4. Voor een tariefsverlaging in box 3 wordt structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld.
  5. Bezien wordt of, en zo ja, welke fiscale voordelen er onder de extraterritoriale kostenregeling, waaronder de 30%-regeling, worden versoberd. Er worden geen concrete maatregelen aangekondigd. Dat zou men, na de commotie rondom met name de 30%-regeling, wel verwachten. Het zou kunnen dat partijen de evaluatie van de 30%-regeling, die binnenkort wordt verwacht, afwachten.
  6. De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven in stand.
  7. De fiscale regelingen rondom giften (de giftenaftrek in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en het geven vanuit de vennootschap) worden de komende jaren beperkt. Een eerste stap wordt gezet in 2025. Per 2028 wordt de giftenaftrek in de inkomstenbelasting geüniformeerd, waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld.
  8. De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd.
  9. Per 2027 wordt het eigen risico verlaagd.
  10. Verhogen kindgebonden budget en verhogen huurtoeslag.

Om de doelmatigheid van het fiscale stelsel te vergroten en het stelsel te versimpelen, worden in de kabinetsperiode verdere stappen gezet voor het afbouwen van (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen en het aanpakken van onbedoelde constructies.

Negatief geëvalueerde regelingen? Het uitgangspunt bij negatief geëvalueerde fiscale regelingen is dat deze worden afgeschaft of versoberd. Als dat niet genoeg oplevert, dan wordt dat (gedeelte) gerealiseerd via de belastingschijven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting via de tabelcorrectiefactor. Het is dus nog niet allemaal in kannen en kruiken. De volgende regering moet zich daar nog verder over buigen.